Aktien

Bråvikens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag var den 10 maj 2017. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 5 450 000 kronor fördelat på 5 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BRALOG

Likviditetsgarant: Pareto Securities

ISIN-kod: SE0009779119

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BRALOG.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2019

  Andel av kapital
och röster %
Seko 13,76
SLB for SEF 2-Penser Yield 6,35
ICA-handlarnas Förbund 5,03
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 4,59
Anton Samuels 3,67
LGT Bank LTD 3,64
Avanza Pension 2,98
SEB S.A W8IMY 2,36
AC-Gruppen Aktiebolag 1,83
Christer Rapp Fastighetsinvest AB 1,65
Summa tio största aktieägare 45,86
   
Övriga 54,14
Totalt 100,00