Bolagsordning

Bolagsordning för Bråviken Logistik AB (publ)
Organisationsnummer 559020-2353

Antagen på årsstämma den 2 oktober 2018.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Bråviken Logistik AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholm (kommun).

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska investera i fast egendom eller i bolag som äger fast egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 6 Revisor

Bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter eller en auktoriserad revisionsbyrå.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 8 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående mening.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut angående:
  a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Val av:
  a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
  b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1/7-30/6.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bråviken Logistik AB

Bråviken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar tre moderna logistikfastigheter i Sveriges bästa logistiklägen.