Pressmeddelanden

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2019

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman;

  •  ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 oktober 2019, och
  •  ombeds anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 22 oktober 2019.

Anmälan ska antigen ske skriftligt per post till Bråviken Logistik AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller per e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med stämman kommer aktieägares samt ombuds personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav samt administrera stämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och kommer att hanteras för registrering, upprättande av aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet. För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter vänligen se bolagets Policy för skydd och hantering av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 22 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bravikenlogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 450 000 aktier, motsvarande 5 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av avyttring av dotterdotterbolag.
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att advokaten Henrik Fritz ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om godkännande av godkännande av avyttringen av dotterbolagets helägda dotterbolag (ärende 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att dotterbolaget Bråviken Logistik Fastigheter AB avyttrar samtliga aktier i följande helägda dotterdotterbolag:

1. Bråviken Flahult PropCo AB, org.nr. 556722-5775;
2. Bråviken Norrköping PropCo AB, org.nr. 556727-9707; och
3. Bråviken Nyköping PropCo AB, org.nr. 559034-2183.

Försäljningen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt ärende 8.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (ärende 7)

Styrelsen föreslår att aktiekapital minskas med 4 950 000 kronor. Aktiekapitalet minskad därmed från 5 450 000 kronor till 500 000 kronor. Minskningen av aktiekapitalet föreslås ske utan indragning av aktier.

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt ärende 8.

Ändring av bolagsordningen (ärende 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 3 och § 4 i bolagsordningen avseende verksamhetsföremålet. Följande lydelse föreslås:

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska förvalta lösöre samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse:

Aktiebolaget ska investera i fast egendom eller i bolag som äger fast egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Stockholm september 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.