Pressmeddelanden

Bråviken Logistik AB (publ) bokslutskommuniké 2018/2019

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2 kr per aktie per kvartal

Perioden, juli 2018 - juni 2019

-         Intäkterna uppgick till 97 173 tkr (96 548)

-         Driftnettot uppgick till 92 290 tkr (92 370) resulterande i en överskottsgrad på 95,0 (95,7)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 63 957 tkr (65 912)

-         Omvärdering av fastigheterna påverkade resultatet med 83 934 tkr (22 000)

-         Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 622 000 tkr (1 537 000)

-         Resultat efter skatt uppgick till 125 921 tkr (71 616) motsvarande 23,1 kr per aktie (13,1)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 53 649 tkr (13 262)

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 ggr (3,9) och belåningsgraden till 58,9 % (62,7)

-         EPRA NAV per aktie uppgick till 129,0 kr (103,0)

Kvartalet april-juni 2019

-         Intäkterna uppgick till 24 544 tkr (23 943)

-         Driftnettot uppgick till 23 496 tkr (22 795), resulterande i en överskottsgrad på 95,7 % (96,2)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 16 235 tkr (12 996)

-         Resultat efter skatt uppgick till 67 015 tkr (16 898) motsvarande 12,3 kr per aktie (3,1)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 115 tkr (30 221)

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 ggr (3,9) och belåningsgraden till 58,9 % (62,7)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bråviken Logistik AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Johan Åskogh, verkställande direktör, Bråviken Logistik AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

Johan.askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 10 maj 2017.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019

För mer information gällande Bråviken Logistik AB (publ), vänligen besök www.bravikenlogistik.se och www.spotlightstockmarket.com