Pressmeddelanden

Bråviken Logistik AB (publ) halvårsrapport juli - december 2018

Perioden oktober-december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 24 068 tkr (24 565) 

Driftnetto för perioden uppgick till 22 586 tkr (23 409) 

Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 15 235 tkr (19 619)

Periodens resultat 29 036 tkr (25 341)

Resultat per aktie 5,3 kr (4,6)

Perioden juli - december 2018

Hyresintäkter för perioden uppgick till 48 087 tkr (48 343).

Driftnetto för perioden uppgick till 45 368 tkr (46 225).

Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 31 121 tkr (33 075)

Periodens resultat 43 550 tkr (31 356)

Resultat per aktie 8,0 kr (5,8)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 62 337 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till 1 555 000 tkr. Vid andra kvartalet 2018 har en extern värderare bedömt att det verkliga värdet har ökat jämfört med utgången av räkenskapsåret 2017/2018 med 18 000 tkr (9 000). Bolagets ledning delar värderarens bedömning.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 580 036 tkr ger en soliditet på 35,7 %.

2019-02-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bråviken Logistik AB (publ)

Tel: +46 8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@paretosec.com 

Johan Åskogh, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

Tel: +46 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com 

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet 

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 10 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019.