Pressmeddelanden

Bråviken Logistik AB (publ) ingår avtal om försäljning av samtliga koncernens fastigheter

Bråviken Logistik-koncernen har idag ingått ett avtal om att sälja samtliga sina fastigheter. Försäljningen av fastigheterna sker i bolagsform och koncernen säljer därmed samtliga aktier i sina fastighetsägande dotterbolag; Bråviken Norrköping PropCo AB, Bråviken Nyköping PropCo AB och Bråviken Flahult PropCo AB ("Försäljningen").

Priset i Försäljningen innebär ett fastighetsvärde om 1 800 miljoner kronor, vilket baserat på proformasiffror motsvarar ett pris per aktie efter estimerade transaktionskostnader om cirka 131 kr. Detta tillsammans med samtliga, sedan noteringen 2017 beslutade utdelningar (d.v.s. både redan utbetalade och estimerade kommande utdelningar), motsvarar en totalavkastning om cirka 51%.

"Efter en period med visat intresse för våra fastigheter är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets samtliga fastigheter och realisera värdet för våra aktieägare.", säger bolagets VD, Johan Åskogh.

Försäljningen är villkorad av att en bolagsstämma i Bråviken Logistik AB (publ) godkänner Försäljningen samt ett slutligt godkännande hos köparens investeringskommitté. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att båda parterna beslutar om att godkänna Försäljningen beräknas den kunna genomföras i slutet på oktober 2019.

Styrelsen i Bråviken Logistik rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet och godkänna Försäljningen. Flertalet av Bråviken Logistiks största aktieägare har även sedan tidigare ställt sig positiva till Försäljningen.

Styrelsens förslag, i enlighet med tidigare utskickad kallelse till årsstämman 1 oktober 2019, är fortsatt att föreslå att utdelningar om 2 kr per aktie ska ske med avstämningsdagarna 3 oktober 2019 och 27 december 2019. Bolaget bedömer vidare att större delen av likviden från Försäljningen kommer kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier under mars 2020. Resterande del avses skiftas ut till aktieägarna genom en frivillig likvidation, vilket beräknas vara klart under andra halvan av 2020. Bråviken Logistik kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market i och med den frivilliga likvidationen.

Bråviken Logistik har haft Nordanö och Roschier som rådgivare.

Stockholm 25 september 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Sara Williamson, +46 8 402 53 94, sara.williamson@paretosec.com 

Bråviken Logistik i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.