Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden juli - september 2018

Hyresintäkter för perioden 2018-07-01 till 2018-09-30 uppgick till 24 019 (23 778) tkr.

Driftnetto för perioden 2018-07-01 till 2018-09-30 uppgick till 22 782 (22 691) tkr.

Resultat före skatt för perioden 2018-07-01 till 2018-09-30 uppgick till 15 886 (13 457) tkr.

Koncernen hade per 2018-09-30 likvida medel om 62 222 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-09-30 till 1 537 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-09-30 om 594 600 tkr ger en soliditet på 37,0 %.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bråviken Logistik AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@bravikenlogistik.se

Johan Åskogh, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 5381

Johan.Askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 10 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018.