Pressmeddelanden

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag har idag slutförts

Försäljningen av koncernens samtliga fastighetsägande bolag ("Transaktionen") har idag slutförts. Köpare är GLL Real Estate Partners, som genomfört förvärvet på uppdrag av sydkoreanska investerare, lokalt representerade av LB Asset Management.

Transaktionen har idag genomförts genom att köparen har tillträtt aktierna i koncernens fastighetsägande bolag samt erlagt köpeskillingen till Bråviken Logistik AB (publ):s dotterbolag, Bråviken Logistik Fastigheter AB.

Bråviken Logistik AB (publ) bedömer att större delen av likviden från Transaktionen kommer att kunna skiftas ut till aktieägarna genom inlösen av aktier under mars 2020. Resterande del avses skiftas ut till aktieägarna genom en frivillig likvidation, vilket beräknas vara klart under andra halvan av 2020. Bråviken Logistik AB (publ) kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market i och med den frivilliga likvidationen.

Som presenterats tidigare uppgår fastighetsvärdet i transaktionen till 1 800 mkr, vilket motsvarar en premie om 11% jämfört med en extern värdering som bolaget genomförde under juni 2019.

Pris per aktie i Transaktionen efter estimerade transaktionskostnader beräknas vara cirka 129 kr. Detta motsvarar en premie om cirka 14% i jämförelse med den genomsnittliga stängningskursen under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Transaktionen.

Stockholm, 10 december 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Johan Åskogh, VD
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 89

Information 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2019.

För ytterligare information gällande Bråviken Logistik AB (publ), vänligen besök www.bravikenlogistik.se och www.spotlightstockmarket.com.

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som i april 2017 förvärvade en fastighetsportfölj bestående av ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping. Bolaget har emellertid per 10 december 2019 avyttrat hela sin fastighetsportfölj och förbereder nu en utskiftning av likviden från transaktionen. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market till dess att bolaget kommer gå i frivillig likvidation, vilket estimeras ske under andra halvan av 2020. Bolagets VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.