Pressmeddelanden

Information till förvaltare och investerare med anledning av Bråviken Logistiks styrelses förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande till årsstämma den 6 mars 2020.

Tidplan[1]

6 mars 2020                                 Årsstämman beslutar om Styrelsens förslag

11 mars 2020                              Sista dag för handel med aktien före aktiesplit och med rätt att erhålla inlösenaktier

12 mars 2020                              Första dag för handel med ny ISIN-kod (SE0013888484) för aktien. Handel kan ske i aktien fram tills dess att bolaget avnoterats från Spotlight

13 mars 2020                              Avstämningsdag för aktiesplit

16 mars 2020                              Handel med inlösenaktier

17 mars 2020                              Avnotering av aktien från Spotlight Stockmarket

18 mars 2020                              Avstämningsdag för inlösen av inlösenaktier

23 mars 2020                              Utbetalning av inlösenlikvid

Q3/Q4 2020                                Utbetalning av slutlikvid för aktierna

[1] Vänligen notera att ovan tidplan endast är ett preliminär och kan komma att ändras samt är villkorad av att årsstämman röstar för förslaget om aktieslag och automatiskt inlösenförfarande samt likvidation av bolaget. 

Beskrivning av aktiespliten och inlösenförfarandet

Årsstämman i Bråviken Logistik AB (publ) föreslås den 6 mars 2020 bland annat fatta beslut om aktiesplit och automatisk inlösen av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget innebär i korthet att en befintlig aktie delas upp i hundra (100) aktier. Nittionio (99) av dessa aktier kommer att vara så kallad inlösenaktier. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att bli inlöst mot en kontant ersättning om 1,29 kronor. Efter inlösenförfarandet kommer aktieägare att äga lika många aktier som de gjorde tidigare. Aktierna kommer dock att få en ny ISIN-kod (SE0013888484) i samband med aktiespliten.

Erhållande av Inlösenaktie

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla Inlösenaktier är den 11 mars 2020. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier är den 13 mars 2020. Det krävs inte någon åtgärd från aktieägaren för att få inlösenaktier. Aktieägare som inte vill erhålla några inlösenaktier måste sälja sina aktier senast den 11 mars 2020.

Handel i Inlösenaktien

Handel i Inlösenaktien (ISIN-kod SE0013888492) förväntas äga rum på Spotlight Stockmarket under den 16:e mars 2020. Alla banker och andra värdepappersbolag med erforderliga tillstånd kan bistå vid köp och försäljning av Inlösenaktier. Ägare av inlösenaktie som inte vill erhålla inlösenlikviden om 1,29 kronor per inlösenaktie måste sälja sina inlösenaktier senast den 16 mars 2020.

Utbetalning av inlösenlikvid

Avstämningsdag för utbetalning av inlösenlikvid är den 18 mars 2020. Ett inlösenbelopp om 1,29 kronor för varje inlösenaktie kommer att betalas ut omkring den 23 mars 2020. Utbetalningen sker automatiskt via Euroclear till avkastningskontot knutet till VP-kontot.

Förvaltarregistrerat innehav

Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav erhåller ingen avisering från Euroclear. Information om inlösenförfarandet lämnas av respektive förvaltare.

Förutsättningar för inlösenförfarandet

Aktiespliten och inlösenförfarandet förutsätter att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till uppdelning av befintlig aktie (så kallad aktiesplit) samt minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i bolaget genom indragning av inlösenaktier. Vidare förutsätts att årsstämman i samband med ovanstående fattar beslut om fondemission.  

Frågor och svar

Behöver aktieägarna göra någonting?

Aktieägarna behöver inte göra någonting om de vill vara med i inlösenförfarandet. Deras inlösenaktier kommer automatiskt att bli inlösta och de kommer att erhålla 1,29 kronor per inlösenaktie. Om de av någon anledning inte vill delta i inlösenförfarandet, måste de sälja sina aktier senast den 11 mars 2020 eller sälja sina inlösenaktier senast den 16 mars 2020.

Vilka är aktieägarnas valmöjligheter i samband med inlösenförfarandet?

Aktieägarna har två valmöjligheter:

  1. Inte göra något och erhålla 1,29 kronor per inlösenaktie i samband med att dessa inlöses; eller
  1. Sälja samtliga eller en del av dina inlösenaktier under den 16:e mars 2020. Inlösenaktierna kommer att handlas på Spotlight Stockmarket.

Var och när kan handel ske i inlösenaktier?

Inlösenaktier kommer att handlas på Spotlight Stockmarket. Handeln förväntas pågå under den 16:e mars 2020.

När och hur betalas inlösenlikviden ut?

Likviden förväntas betalas ut den 23 mars 2020. Pengarna kommer att betalas ut genom en insättning på det avkastningskonto som är anslutet till respektive aktieägares VP-konto. Vänligen notera att om du har ditt innehav förvaltarregistrerat kan inlösenlikviden komma att registrera vid ett senare tillfälle i enlighet med dina förvaltares interna riktlinjer.

Hur många Aktier kommer jag att ha efter inlösenförfarandet?

Efter att inlösen genomförts kommer aktieägarna att ha samma antal aktier som de ägde i Bråviken Logistik AB (publ) före aktiesplit och inlösen. Detta förutsätter att de inte handlar i aktierna eller inlösenaktierna under den aktuella perioden.

Värt att notera är att aktien den 12 mars 2020 bör minska i värde med 127,71kr, motsvarande det belopp som varje aktieägare kommer att erhålla genom inlösen för varje innehavd inlösenaktie per den 18 mars 2020.

Går det att handla i aktien efter inlösenförfarandet?

Ja, aktien kommer att vara noterad på Spotlight Stockmarket fram till dess den avnoterats. Förutsatt att bolagsstämman den 6 mars 2020 beslutar om avnotering från Spotlight Stockmarket förväntas avnotering ske 17 mars 2020. Från den 12 mars och till och med den 16 mars handlas aktien utan rätt att delta i inlösenförfarandet, vilket innebär att aktiens värde bör baseras på förväntat likvidationsvärde. 16 mars är sista dag för handel i aktien innan avnotering.

När beräknas slutlikviden betalas ut?

Skifte av kvarvarande överskott från affären förväntas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut, vilket beräknas ske under det fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som fram till och med den 10 december 2019 ägde tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är Johan Åskogh.