Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Bråviken Logistik

Aktieägarna i Bråviken Logistik kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman:

ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 maj 2017, och

ombeds att anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 30 maj 2017.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Bråviken Logistik AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 26 maj 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bravikenlogistik.se, och kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman, dispositioner beträffande resultat, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8, 10, 11 och 12).

Följande förslag till stämman har lagts fram:

  • Föreslås att Mattias Friberg ska utses till ordförande vid stämman (ärende 1).
  • Föreslås att bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen ska balanseras i ny räkning (ärende 8).
  • Föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara 4 utan suppleanter (ärende 10).
  • Föreslås att antalet revisorer ska vara 1 utan revisorssuppleanter (ärende 10).
  • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 90 000 kronor, varav 30 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 20 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna (ärende 11). 
  • Föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).
  • Föreslås nyval av Per-Åke Agnevik, Peter Lindblad, Erica Magnergård och Christer Rapp till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Rapp föreslås som styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Jacob Anderlund, Ida Fransson, Sven I Hegstad och Johan Åskogh föreslås inte omväljas (ärende 12).
  • Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 12).

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 450 000 aktier, motsvarande 5 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Dokumentation Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer från och med den 11 maj 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Bråviken Logistik AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på bolagets webbplats www.bravikenlogistik.se, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm den 4 maj 2017 

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik i korthet
Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.