Pressmeddelanden

Kommuniké från Årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik

Vid årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut: 

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för räkenskapsåret 8 juli 2015 - 31 december 2016 intagna resultat- och balansräkningarna. 
  • Bolaget var vilande per 2016-12-31 och det beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innebärande att resultatet om 0 kronor balanserades i ny räkning.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 8 juli 2015 - 31 december 2016.
  • Stämman beslutade att välja en styrelsen bestående av Per-Åke Agnevik, Peter Lindblad, Erica Magnergård och Christer Rapp. Christer Rapp ska vara styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 90 000 kr varav 30 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 20 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma. 
  • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Jan Palmqvist kommer även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Johan Åskogh, VD
Bråviken Logistik AB (publ)
+ 46 8 402 53 81
Johan.askogh@paretosec.com

För mer information om Bråviken Logistik AB (publ), vänligen besök www.bravikenlogistik.se.

Bråviken Logistik i korthet Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget.