Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Bråviken Logistik

Vid årsstämma den 2 oktober 2018 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:

· Fredrik Blommé Sekund utsågs till ordförande vid årsstämman.

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 intagna resultat- och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 500 498 802 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 43 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp, innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 10 900 000 kronor. Det beslutades vidare att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara 4 oktober 2018, 28 december 2018, 29 mars 2019 och 28 juni 2019. Föreslås vidare att 456 898 802 kronor balanseras i ny räkning.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2017/2018.

· Det beslutades att till styrelsen omvälja Christer Rapp, Erica Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Christer Rapp till styrelsens ordförande.

· Det beslutades om att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.

· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Malin Lüning till huvudansvarig revisor.

· Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 545 000 aktier. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

2 oktober 2018

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 51 05
Ingeborg.magnusson@bravikenlogistik.se

Johan Åskog, VD
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 81

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bråviken Logistik AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden