Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman den 6 mars i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid årsstämma den 6 mars 2020 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:

  • Henrik Fritz utsågs till ordförande vid årsstämman.
  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 juli 2019 - 31 december 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av räkenskapsårets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning företas. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
  • Det beslutades att till styrelsen omvälja Christer Rapp, Erica Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Christer Rapp till styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om att inget styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå.
  • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Malin Lüning till huvudansvarig revisor.
  • I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit), minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission ("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att varje befintlig aktie delas in i 100 aktier varvid 99 aktier kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 1,29 kronor per aktie och sammanlagt kommer 696 019 500 kronor att utskiftas till aktieägarna. Sista dag för handel i aktien med rätt att delta i Inlösenförfarandet är 11 mars 2020. Betalning av inlösenlikviden ombesörjs av Euroclear AB och beräknas kunna ske den 23 mars 2020.
  • Stämman beslutade om likvidation enligt styrelsens förslag. Mats Emthén från Advokatfirman Carler föreslogs till likvidator.
  • Stämman beslutade att avnotera bolagets aktier från Spotlight.

OBS! Mer information rörande inlösenförfarandet publiceras i separat pressmeddelande.

Bråviken Logistik AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som fram till och med den 10 december 2019 ägde tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är Johan Åskogh.