Pressmeddelanden

Kvartalsredogörelse för perioden juli - september 2017 (Korrigerad version)

Kvartalsredogörelsen har korrigerats avseende tidsperiod. Rätt tidsperiod är juli 2017 - september 2017

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning. Bolagets fastigheter är fullt uthyrda med långa återstående avtalstider. Några väsentliga händelser under perioden finns inte att rapportera. För fastigheterna och byggnaderna planeras inga väsentliga förändringar.

Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades 21 april 2017. Historiska jämförelsetal för perioden föregående år saknas därmed.

  juli 2017 - september 2017
   
Totala tillgångar, tkr 1 583 210
Nettoomsättning, tkr 23 778
Likvida medel, tkr 52 410
Resultat efter skatt, tkr 6 016
Resultat per aktie, kr 1,10

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 5 450 000 stamaktier.

Rapportkalender

  1.     2018-02-19, halvårsrapport 2017/2018
  2.     2018-05-28, kvartalsredogörelse Q3 2017/2018

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, VD +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Eller gå in på www.bråvikenlogistik.se

Bråviken Logistik i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget.