Pressmeddelanden

Villkorat beslut av köparens investeringskommitté samt uppdaterad tidplan och proformauppgifter gällande försäljningen av koncernens samtliga fastigheter

Köparen har idag meddelat Bråviken Logistik AB (publ) ("Bolaget") att dess investeringskommitté fattat ett preliminärt beslut om att genomföra transaktionen. Beslutet är villkorat av att en punkt i köparens dokumentation till investeringskommittén justeras. Nedan framgår en uppdaterad tidplan till följd av detta samt uppdaterade proformauppgifter.

I samband med den extra bolagsstämman den 28 oktober 2019 offentliggjorde Bolaget en uppskattad tidplan samt proformauppgifter för försäljningen av samtliga koncernens fastighetägande bolag ("Transaktionen").

Tidplan

  • Uppskattad tidpunkt för beslut av köparens investeringskommitté var omkring den 22 november 2019
  • Uppskattad tillträdesdag i transaktionen var den 29 november 2019

Den uppskattade tidplanen har förskjutits med anledning av det villkorade beslutet av köparens investeringskommitté och transaktionen avses nu genomföras på följande tidplan:

  • Uppskattad tidpunkt för ovillkorat beslut av köparens investeringskommitté: omkring den 3 december 2019
  • Uppskattad tillträdesdag i transaktionen: omkring den 10 december 2019

Proforma

Fastighetsvärdet i transaktionen, 1 800 mkr, motsvarar en premie om 11% jämfört med en extern värdering som Bolaget genomförde under juni 2019.

Pris per aktie i Transaktionen efter estimerade transaktionskostnader beräknas vara cirka 129 kr till skillnad från tidigare kommunicerade 131,5 kr. Detta motsvarar en premie om cirka 14% i jämförelse med den genomsnittliga stängningskursen under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Transaktionen.

Stockholm, 29 november 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2019.

För ytterligare information gällande Bråviken Logistik AB (publ), vänligen besök www.bravikenlogistik.se och www.spotlightstockmarket.com.

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bråviken Logistik AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden