Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för 2017 (korrigering gjord avseende utdelning till 8,00 kr per aktie tidigare version stod 7,5 kr per aktie)

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,0 kr per aktie.

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017,   29 mars 2018 och  29 juni 2018.

Hyresintäkter för perioden 2017-01-01 till 2017-06-30 uppgick till 18 599 tkr.

Driftsöverskott för perioden 2017-01-01 till 2017-06-30 uppgick till 17 815 tkr.

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 93 734 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-06-30 till 1 515 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 516 289 tkr ger en soliditet på 32 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017.

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 10 maj 2017.