Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Bråviken Logistik

Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:

  • Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå utsågs till ordförande vid årsstämman.
  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 506 006 646 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 43 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp, innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 10 900 000 kronor. Det beslutades vidare att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 5 oktober 2017, 29 december 2017, 29 mars 2018 respektive 29 juni 2018. Det beslutades att 462 406 646 kronor balanseras i ny räkning.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016/2017.
  • Det beslutades att till styrelsen omvälja Christer Rapp, Erica Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Christer Rapp till styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, huvudsakligen innefattande införande av en bestämmelse om att aktieägare, för att äga rätt att delta på bolagsstämma, även måste anmäla aktieägarens och eventuella biträdens deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, samt en justering av bestämmelsen om kallelsesätt så att annonsering om att kallelse har skett ska göras i Svenska Dagbladet.

2 oktober 2017

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Johan Åskog, VD
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 81

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget. Bolagets VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.